جلسه هم اندیشی کارشناسان آموزش رسته گازهای طبی و صنعتی با هیئت مدیره اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی

جلسه هم اندیشی کارشناسان آموزش رسته گازهای طبی و صنعتی با هیئت مدیره اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی با هدف تشکیل کمیسیون آموزش اتحادیه روز چهارشنبه مورخ 1402/07/26 برگزار گردید.

 بیشتر بخوانید